1. Uitlaatservice.

Waarom kiezen voor een hondenuitlaatdienst?

 

Dog’s Joy laat uw hond uit als u door omstandigheden daar zelf de gelegenheid niet toe hebt.

 - U hebt een drukke baan en daardoor hebt u te weinig tijd om uw hond(en) regelmatig uit te laten.

 - U gaat op vakantie en uw hond kan echt niet met u mee.

 - U bent al dan niet tijdelijk slecht te been of ziek.

 - U ondervindt problemen tijdens het wandelen.

 - U bent door omstandigheden niet in staat om uw dier voldoende lichaamsbeweging te bieden.

 - U wilt uw hond op een professionele manier socialiseren met soortgenoten.

 - Uw hond moet naar de dierenarts of trimsalon en u hebt geen tijd of vervoer.

 


Enkele van de vele voordelen voor uw hond door regelmatig te wandelen zijn :


- Het op peil brengen en houden van het lichaamsgewicht.
- Een uitlaatklep voor overtollige energie.
- Positief prikkelen van de mentale gezondheid.
- Aandacht voor de begeleider wordt vergroot.
- Eventueel ongewenst gedrag kan verminderen of zelf ophouden (overmatig blaffen, bijten aan meubilair, ...)
- En...het is gewoon aangenaam om een tevreden, voldane hond te hebben.

 

Standaard wordt een wandeling van 1 uur aangeboden maar alles is mogelijk in overleg met de eigenaar.

Tijdens de wandeling kan tijd worden gemaakt voor een balspel en/of ‘snuffel-moment’. 

Er kan tijdens de wandeling aan het 'wandelgedrag' en 'gehoorzaamheid' van de hond gewerkt worden, bv.netjes meelopen aan de leiband, blijf-oefeningen, gedrag naar andere honden of fietsers, ...
Uiteraard kan er ook aan andere problemen gewerkt worden. Neem gerust contact op en dan zoeken wij samen naar een gepaste oplossing.

Na de wandeling wordt de hond indien nodig afgedroogd (graag hiervoor een handdoek klaarleggen). Het drinkwater wordt gecontroleerd en indien gewenst kan ook het voer gegeven worden. 

 

2. Zorg aan huis.

Uw kat, hond en/of andere huisdieren, kleinvee en/of paarden :

  • krijgen eten en vers drinkwater.

  • kattenbak, kennel en stallingen worden gereinigd.

  • uw planten krijgen water.

  • uw brievenbus wordt geledigd.

  • tuin wordt proper gehouden

  • indien u 2x daags een bezoek wenst, openen gordijnen en rolluiken worden op-en neer gelaten.

    Verdere verzorging (medicatie, borstelen, ...) kan steeds op aanvraag. Dit wordt besproken in het kennismakingsgesprek.

      

3. Extra diensten

 

Vervoer van en naar de dierenarts/trimsalon en het afhalen van artikelen bij de dierenarts/winkel.

  

Tarieven :

 

Uitlaatdienst : 15.00 euro/uur voor één hond. Extra hond : 5.00 euro.

 

Zorg aan huis : 15.00 euro/uur (er wordt minimum 1 uur aangerekend voor het eerst bezoek).

 

Extra diensten : 15.00 euro/uur

 

 

* Er worden verplaatsingskosten aangerekend voor alle verzorgingen en bezoeken die 10 km buiten Deinze zijn gelegen ten bedrage van €0.35/km overeenkomstig met de route zoals berekend door http://www.routenet.be/. Er is een toeslag van 7.50 euro voor alle diensten en bezoeken op zon- en feestdagen zoals vermeld op www.feestdagen-belgie.be. Alle prijzen zijn inclusief  21% BTW.

 

Werkwijze

 

Vooraleer wij uw hond(en) meenemen op wandeling is er een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Doel hiervan is om uw dier  en zijn gewoontes te leren kennen. Is hij voldoende sociaal om met andere dieren om te gaan of is enkel een individuele wandeling een optie. Uiteraard kan hij training volgen om dit op het rechte spoor te krijgen. U krijgt ook de kans om uw wensen en verwachtingen te bespreken. Als u na dit gesprek interesse hebt, wordt er een overeenkomst opgesteld.

 

 

Voorwaarden

 

•Uw hond is in orde met zijn jaarlijkse inentingen en kennelhoest.

•Uw hond wordt regelmatig behandeld tegen vlooien, teken en wormen.

•Uw hond vertoont aanvaardbaar sociaal gedrag tegen mensen en andere dieren.

•Loopse teven worden niet aanvaard voor een groepswandeling (individueel wel toegelaten).

•Uw hond wordt niet losgelaten zonder toestemming van de eigenaar (wordt wel uitgelaten aan een lange lijn of op het speelterrein van het hondenhotel).

•Mocht uw hond toch weglopen tijdens de wandeling zullen we alles in het werk stellen om hem terug te vinden zonder echter verantwoordelijk te worden gesteld.

•De eigenaar heeft een verzekering voor schade berokkend aan derden die zal worden ingeschakeld als nodig.

•Mocht er tijdens het uitlaten medische hulp nodig is voor de hond zal het nodige worden gedaan en de kosten zijn ten laste van de eigenaar.

•Betaling gebeurt voor het starten van de diensten.

•Indien de eigenaar een geplande wandeling wilt annuleren, gebeurt dit tenminste 24 uur op voorhand.

 

 

Plichten en rechten van de uitlaatdienst :

•Uw hond(en) wordt op de afgesproken plaats en tijd opgehaald.

•De afgesproken duur van de wandeling wordt gerespecteerd.

•Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan woning/inboedel door hond.

•Wij zijn niet aansprakelijk voor inbraak tenzij er misbruik aantoonbaar is van ons uit.

•Vakantiedagen worden door uitlaatdienst Dog’s Joy  tenminste 2 weken op voorhand gemeld.

•In geval van onvoorziene omstandigheden wordt de eigenaar zo snel mogelijk verwittigd.

•Een hond kan geweigerd worden na het vertonen van herhaaldelijk agressief gedrag.

•De eigenaar kan ons altijd bereiken om op de hoogte te worden gebracht over het verloop van de wandelingen.

 

 

 

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – De partijen

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die gesloten worden tussen: 

- Enerzijds het dienstverlenende bedrijf Dog’s Joy

                                                              Meirelos 9

                                                              9800 Deinze

                                                              BTW BE 0552 856 745

                                                              GSM 0497 423 296

 

- Anderzijds de eigenaar van de hond of ander dier waarvoor beroep wordt gedaan op “Dog’s Joy” hierna genoemd “de klant”.

Artikel 2 – Algemeen

- Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen “Dog’s Joy” en de klant, onder voorbehoud van andersluidende bepalingen voortvloeiend uit bijzondere overeenkomsten.

- Eventuele (tijdelijke) afwijkende bedingen van deze voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze door “Dog’s Joy” en de klant schriftelijk zijn aanvaard en uitsluitend voor de overeenkomst waarvoor zij zijn aanvaard.

- “Dog’s Joy” behoudt zich het recht voor te allen tijde de Algemene Voorwaarden en de tarieven te veranderen of aan te vullen. Bij wijziging vervalt de informatie verstrekt in eerdere uitgaven van die documenten.

- Nietigheid of vernietiging van deze Algemene Voorwaarden heeft niet de nietigheid of vernietiging van alle bepalingen van deze Algemene Voorwaarden tot gevolg.

- De klant kan steeds kennisnemen van de Algemene Voorwaarden via de website www.Dogs Joy.be of kan op verzoek een exemplaar ontvangen van “Dog’s Joy”.

 

Artikel 3 – Rechten en plichten van de klant.

- U dient het opdrachtformulier volledig en waarheidsgetrouw in te vullen.

- Naargelang uw verklaringen in het opdrachtenformulier wordt geëvalueerd voor welke diensten uw huisdier in aanmerking komt.

- Bij het vermelden van onvolledige of foutieve informatie, is de klant aansprakelijk jegens “Dog’s Joy” voor alle daaruit voortvloeiende schade.

- Uw hond/huisdier(en) dienen te zijn opgenomen in de familiale verzekering.

- Uw hond/huisdier(en) dienen volledig in orde te zijn met de jaarlijkse inentingen, inclusief kennelhoest en tevens preventief behandeld te zijn tegen teken, wormen en vlooien.

- U zorgt ervoor dat uw huisdier aanwezig is op het afgesproken tijdstip en dat “Dog’s Joy” toegang heeft tot de plaats waar het dier, onderwerp van de opdracht, zich bevindt. Bij gebreke hiervan zal de afgesproken dienst onverminderd in rekening gebracht worden.

- Als uw hond loops of ziek is, stelt u “Dog’s Joy” daar zo snel mogelijk van op de hoogte.

- Bij verhindering voor de uitlaatdienst dient u “Dog’s Joy” minimum 24 uur op voorhand te verwittigen.

- Voor afzegging van alle andere diensten dient u “Dog’s Joy” minimum 48 uur op voorhand te verwittigen.

- Bij gebreke hiervan zal de afgesproken dienst onverminderd in rekening gebracht worden. Een correct afgezegde dienst kan tot uiterlijk 1 maand na deze datum ingehaald worden of kan worden terugbetaald.

- Voor de uitlaatdienst dient uw hond een gewone halsband te dragen. Deze wordt voorzien van een naamplaatje met daarom het GSM NR van “Dog’s Joy”.

- U legt steeds een handdoek klaar zodat uw hond bij het thuisbrengen kan proper gemaakt worden. 

“Dog’s Joy” kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan inboedel of woning ten gevolge van een natte/of vuile hond.

- Indien overeengekomen wordt dat “Dog’s Joy” bij het thuisbrengen eten en vers drinkwater geeft aan uw hond, dient u te zorgen voor de beschikbaarheid en benodigdheden hiervoor.

- De klant – ENKEL IN GEVAL VAN HOOGDRINGENDHEID EN INDIEN NIET BEREIKBAAR BINNEN DE DAARVOOR NODIGE TIJD- machtigt “Dog’s Joy” om ingeval dat het dier dringend medische verzorging nodig heeft door ongeval, ziekte, letsel, e.d., op kosten van de klant de in de overeenkomst vermelde dierenarts en bij niet beschikbaarheid van deze laatste, eender welke dierenarts te consulteren, die alle nodige medische handelingen mag verrichten, inclusief het doen inslapen bij een uitzichtloze situatie en/of medicijnen mag voorschrijven/toedienen.

- De klant – ENKEL IN GEVAL VAN HOOGDRINGENDHEID EN INDIEN NIET BEREIKBAAR BINNEN DE DAARVOOR NODIGE TIJD- machtigt “Dog’s Joy” om in geval van plotselinge sterfte van het dier, op kosten van de klant de nodige zorgen te dragen voor de begrafenis of crematie. Eventuele wensen aangaande dit kan de klant, uiteraard laten opnemen in het opdrachtenformulier.

- Voor het verzorgen aan huis van een dier dient de klant alle nodige werkzaamheden/opdrachten en details op het opdrachtenformulier te vermelden zodat “Dog’s Joy” een optimale dienst kan verstrekken volgens uw wensen. 

 

Artikel 4 - Rechten en plichten van “Dog’s Joy”

- “Dog’s Joy” zal uw dier met de grootste mogelijke zorgen behandelen.

- “Dog’s Joy” voert de diensten stipt uit op de dagen die overeengekomen zijn op het opdrachtenformulier.

- In geval van hevige weersomstandigheden, ziekte of overmacht heeft “Dog’s Joy” het recht de wandeling in zijn geheel of gedeeltelijk af te lasten. De dienst zal dan niet of slechts gedeeltelijk in rekening gebracht worden.

- “Dog’s Joy” houdt – indien nodig – de klant op de hoogte van afwijkend gedrag en gezondheid van het dier ten tijde dat het dier onder toezicht van “Dog’s Joy” valt.

- “Dog’s Joy” kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ziekte, infectie, letsel of aandoening dat het dier oploopt tijdens de dienst.

- “Dog’s Joy” dient het voertuig gebruikt voor de uitlaatdienst in goede staat te onderhouden, regelmatig te inspecteren, te reinigen en te desinfecteren.

- “Dog’s Joy” heeft het recht en naar eigen inzicht daar waar de wet het toelaat; uw hond los te laten lopen tenzij anders is afgesproken met de klant.

- Mocht het gebeuren dat de hond tijdens het uitlaten zou weglopen dan zal “Dog’s Joy” alles in werk te stellen om de hond terug te vinden echter zonder daarvoor verantwoordelijk te kunnen gesteld worden.

- Ingeval de klant een huissleutel overhandigt aan “Dog’s Joy” nodig om de diensten uit te voeren, verbindt “Dog’s Joy” er zich toe de sleutel zorgvuldig in bewaring te nemen,deze niet te voorzien van adresgegevens, niet te dupliceren, enkel te gebruiken voor het uitvoeren van de overeengekomen dienst en op vraag van de klant of bij beëindiging van de opdracht de sleutel onmiddellijk terug te geven. Bij verlies of diefstal van de sleutel zal “Dog’s Joy” de klant zo snel mogelijk verwittigen zonder daarbij echter aansprakelijk kunnen gesteld te worden voor eventuele schade als gevolg daarvan.

- “Dog’s Joy” heeft te allen tijde het recht zonder opgave van reden; uw hond te weigeren of een dienst uit te voeren.

- “Dog’s Joy” heeft te allen tijde het recht tot opzegging van een overeenkomst.

- “Dog’s Joy ” verwittigt de klant minimum 2 weken op voorhand betreffende de data dat de dienst op nonactief staat wegens, vakantie, vrije dagen e.d. via de website.

 

Artikel 5 – Tarieven en Betalingen

- Alle weergegeven prijzen zijn inclusief 21% BTW.

- “Dog’s Joy” is verplicht een tarievenlijst te overhandigen indien de klant daarom vraagt.

- Betaling voor het gebruik van de uitlaatdienst en andere diensten, dient te gebeuren voor aanvang van de opdrachten.

- Kosten aangegaan door “Dog’s Joy” voor rekening van de klant dienen binnen de 8 dagen voldaan te worden. 

- Bij niet ontvangst van de betaling kan “Dog’s Joy” de dienst weigeren.

- Na ontvangst van de betaling overhandigt “Dog’s Joy” een bewijs van betaling aan de klant.

Artikel 6 – Geschillen

In geval van geschillen zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd.